Deklaracja dostępności

 

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 2 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 2.


Data publikacji strony internetowej
: 2013-11-22.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-17.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.


Powody wyłaczeń:

 • multimedia opublikowane przed dniem 23 września 2020 r.,
 • dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r.,
 • treści będące w posiadaniu naszego podmiotu których dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której nie jesteśmy uprawnionii,
 • treści prezentowane w intranecie lub ekstranecie, opublikowane przed dniem 23 września 2019 r. i niepoddawane od tego czasu przebudowom i zmianom polegającym w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji albo zmianie sposobu publikowania informacji.
 • treści prezentujące dzieła sztuki i zabytki w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2067 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 730), materiały archiwalne w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2019 r. poz. 553 i 730), muzealia w rozumieniu art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2018 r. poz. 720 i 1669) lub materiały.
 • treści niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań Domu Kultury oraz nieuaktualnianych lub niepoddawanych po dniu 23 września 2019 r. przebudowom i zmianom polegającym w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji albo na zmianie sposobu publikowania informacji.

 

Elementy niedostępne min.

 • materiały graficzne nie posiadają opisów alternatywnych,
 • materiały audio-wizualne nie posiadają transkrypcji teksowych,
 • struktura redakcyjna strony internetowej posiada błędy semantyczne,
 • strona nie jest dostępna z poziomu klawisza tabulacji,
 • elemeny na stronie nie posiadają określonych punktów nawigacyjnych,
 • strona nie posiada tzw. skiplinków,
 • na stronie występują elementy przekazujące treśc w postaci graficznej nie posiadając przy tym alternatywnyw,
 • strona nie posiada jakichkolwiek funkcjonalności odpowiadających za ułatwienia nawigacji,
 • w stronie internetowej występują pułapki na klawiaturę,
 • elementy ruchome jak np. slider nie pozwalają na zatrzymanie i sterowanie czasem,
 • strona WWW nie posiada tzw. skiplinków,
 • strona nie posiada prawidłowo określonych tytułów,
 • cele odnośników nie są prawidłowo określone,
 • strona nie posiada mapy, tzw. okruszków jak i wyszukiwarki,
 • strona internetowa posiada błędy strukturalne w odniesieniu do całościowego kodu strony,

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-17
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Skróty klawiaturowe

 • Brak wbudowanych skrótów w stronę WWW. Dostępne są jedynie skróty dostępne w przeglądarkach internetowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Aldona Skubiszewska, aldona.skubiszewska@zstio2.katowice.pl.
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 609 60 20. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

 

Dostępność architektoniczna


Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 2

ul. Mikołowska 131, 40-592 Katowice

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Mikołowskiej, prowadzą do niego schody dwubiegowe z platformą dla osób niepełnosprawnych. Od strony wewnętrznej budynku znajduje się wejście z platformą dla osób niepełnosprawnych. Szkoła połączona jest łącznikiem z halą sportową z możliwością przemieszczania się osób niepełnosprawnych. Wejścia są ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły. W budynku szkoły na każdym poziomie (piwnica, parter i 2 piętra) znajduje się korytarz. Znajdują się dwie klatki schodowe. Klatki schodowe posiadają poręcz. Budynek nie posiada wind. W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych. Do budynku hali prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Mikołowskiej, prowadzą do niego schody z platformą dla osób niepełnosprawnych. Wejścia są ogólnodostępne w godzinach pracy hali.


Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

Budynek hali jest dostosowany do osób niepełnosprawnych. Posiada windę osobową dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Windę obsługują pracownicy hali. Dostosowane są pomieszczenia sanitarne. Szerokość drzwi, uchwyty, czujniki ruchu. Na terenie hali dostępna jest widownia z krzesełkami.


Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

Do budynku szkoły oraz hali prowadzą główne wejścia znajdujące się od ulicy Mikołowskiej, prowadzą do niego schody z platformą dla osób niepełnosprawnych. Wejścia są ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły. Osobami oddelegowanymi do udzielania pomocy przy wejściach głównych są pracownicy portierni.


Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Od strony wewnętrznej budynku znajduje się parking.


Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem na zasadach określonych w art. 20a, art. 20b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2019.1172 tj. z dnia 25.06.2019 r.).


Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego, nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy portierni.

 

Aplikacje mobilne

Szkoła korzysta z następujących aplikacji mobilnych:

 


Copyright © Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2